مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ عارف محمد شاهی؛ فاطمه گرمکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.125520.2006

چکیده
  استفاده از روانشناسی مثبت به‌منظور عملکرد مطلوب و رسیدن به اوج اجرا در حوزۀ ورزش همواره شایان توجه بوده است. با وجود این، درک دقیقی از برخی تجارب ذهنی آن، همچون غرقگی دردسترس نیست. هدف این مطالعه، مقایسۀ وضعیت غرقگی کشتی‌گیران آماتور و نخبه بود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را 56 ورزشکار کشتی‌گیر حاضر در ششمین دوره کشتی فرنگی و آزاد جام ...  بیشتر

آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط

سحر کیایی؛ آمنه عالی؛ فاطمه نیکخو

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.129152.2135

چکیده
  قوانین و اقدامات انضباطی رایج در محیط آموزشی عاملی مهم در شکل‌گیری عواطف و رفتار دانش‌آموزان است که می‌تواند از این مسیر، بهزیستی آنان را متأثر سازد؛ ازاین‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی نقش فرآیند انضباط بر بهزیستی روانشناختی کودکان در مراکز پیش‌دبستانی بود که دستیابی به آن به‌واسطۀ روش پیمایش کیفی حاصل شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش، ...  بیشتر

نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف

فریبرز صدیقی ارفعی؛ ریحانه تابش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.130980.2206

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفه مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 100 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1400 بود که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی، ...  بیشتر

اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی در سالمندان بهبودیافته از کرونا

حمداله جایروند

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.127076.2057

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی سالمندان بهبودیافته از کرونا انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز و درمانگاههای خدمات بهداشتی شهر ایلام در فصل تابستان سال 1399 بودند. نمونه ...  بیشتر