دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1401 (شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401) 
مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه

صفحه 1-18

10.22108/ppls.2022.125520.2006

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ عارف محمد شاهی؛ فاطمه گرمکی


اثربخشی درمان خودشفقت‌ورزی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی

صفحه 93-112

10.22108/ppls.2022.132810.2274

علیرضا محمدی سنگاچین دوست؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مریم کوشا؛ اشکان ناصح؛ محبوبه روشندل راد


شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401