لیست داوران 1400

لیست داوران نشریه پژوهشنامه روانشناسی مثبت در سال 1400

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

عباس

ابوالقاسمی

استاد گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

abolghasemi_44@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2284284

سمانه

اسعدی

استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

s.asadi@yazd.ac.ir

 

مریم

اسماعیلی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

mar_yam_es@yahoo.com

 

علیرضا

آقایوسفی

دانشیار گروه روانشناسی . دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

arayeh1100@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1491629

اصغر

آقایی

استاد استاد روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان

aghaeipsy@gmail.com

 

صغری

اکبری چرمهینی

استادیار دانشگاه اراک - روانشناسی

akbariso@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2425682

ناهید

اکرمی

استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان

akrami.nahid@gmail.com

 

شعله

امیری

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

shole_amiri@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/127413

فرامرز

آسنحرانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

asanjarani.f@gmail.com

 

رحیم

بدری گرگری

استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه  علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز،  ایران

badri_rahim@yahoo.com

 

هاجر

براتی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

dr.habarati@gmail.com

 

 

شهلا

پاکدامن

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه  شهید بهشتی

pakdaman.shahla@gmail.com

 

مهشید

تجربه کار

استادیار روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tajrobehkar@gmail.com

 

افسانه

توحیدی

دانشیار دانشیار روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

atowhidi@uk.ac.ir

 

ماهگل

توکلی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

m.tavakoli@edu.ui.ac.ir

 

فرشته

چراغی

دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران

cheraghi.fereshte@yahoo.com

 

علیرضا

حاجی یخچالی

 

hajiyakhchali@yahoo.com

 

عباسعلی

حسین خانزاده

دانشیار دانشگاه گیلان

abbaskhanzade@gmail.com

 

الهه

حجازی

دانشیار

ehejazi@ut.ac.ir

 

فهیمه

دهقانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه یزد

dehghanif@hotmail.com

 

محمد

ربیعی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

mohammad51r@yahoo.com

 

فاطمه

رضایی

استادیار دانشگاه لرستان

rezaeipsyc@gmail.com

 

سجاد

رضائی

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی،  دانشگاه گیلان

sajjad.rezaei@guilan.ac.ir

 

مرضیه السادات

سجادی نژاد

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

msadat.sajadi60@gmail.com

 

ایلناز

سجادیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

i.sajjadian@gmail.com

 

محمد

سلطان حسینی

استاد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

ms.hosseini3@gmail.com

 

سکینه

سلطانی

استادیار دانشگاه ارومیه

s.soltani@um.ac.ir

 

فاطمه

سمیعی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.samiee@edu.ui.ac.ir

 

حسین

سماواتیان

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

sama2727@yahoo.com

 

کریم

سواری

دانشیار پیام نور

k_sevari@pnu.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2514376

محمد

عاشوری

دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

m.ashori@edu.ui.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2117781

مریم

فاتحی زاده

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

m.fatehizade@edu.ui.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3236491

محمدباقر

کجباف

استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان ،ایران

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2671038

رسول

کردنوقابی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

rkordnoghabi@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2544803

مهرداد

کلانتری

استاد دانشگاه اصفهان

kalantari_m@yahoo.com

 

زهره

لطیفی

دانشیار دانشگاه پیام نور

z_yalatif@yahoo.com

 

حسینعلی

مهرابی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

mehrabihossein@yahoo.com

 

احمدرضا

موحدی

دانشیار دانشگاه اصفهان

armovahedi@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/620743

حسین

مولوی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

hsmolavi@gmail.com

 

محمد علی

نادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

nadi2248@yahoo.com

 

عبدالزهرا

نعامی

استاد، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

naamiabdol@scu.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3346033

شهروز

نعمتی

دانشیار دانشگاه تبریز

sh.nemati@tabrizu.ac.ir

 

سید اسماعیل

هاشمی

دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

esmaeil2140@yahoo.com

 

تورج

هاشمی

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

tourajhashemi@yahoo.com

 

مهدی

یزدان شناس

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

yazdanshenas@atu.ac.ir