مدیر مسئول


دکتر حمید طاهر نشاط دوست استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی

سردبیر


دکتر شعله امیری استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی تحولی-بالینی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • pplsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Manijeh Daneshpour Professor, Department of Couple and Family Therapy at Alliant International University in Irvine, California, U.S.A

PsyD in Marital and Family Therapy

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Maryam Ziae Associate Professor, Group Leader at Kavli Institute for Systems Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


DR. Hossein Kaviani Professor, Department of Psychology
University of East London, London,
UNITED KINGDOM

Psychology

اعضای هیات تحریریه


دکترشعله امیری استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی تحولی و بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود آذربایجانی استاد، گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران

روانشناسی دین

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید طاهر نشاط دوست استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد رضا تقوی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار شهیدی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ,

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا عابدی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رضا عریضی سامانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر غباری بناب استاد گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، ایران

روانشناسی کودکان استثنایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد باقر کجباف استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد کلانتری استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی