داوران سال 98

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
علی اکبر ارجمندنیا arjmandnia@ut.ac.ir  
سمانه اسعدی s.asadi@yazd.ac.ir استادیار استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مریم اسماعیلی mar_yam_es@yahoo.com هیئت علمی
صغری اکبری چرمهینی akbariso@yahoo.com استادیار دانشگاه اراک - روانشناسی
علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com دانشیار گروه روانشناسی . دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اصغر آقایی aghaeipsy@gmail.com استاد استاد رئپوانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
رخساره بادامی rokhsareh.badami@gmail.com خیابان جی خیابان ارغوانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشکده تربیت بدنی
مسعود باقری mbibagheri@yahoo.com دانشیار دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
رحیم بدری گرگری badri_rahim@yahoo.com استاد استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه  علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز،  ایران
کیومرث بشلیده k.beshlideh@scu.ac.ir دانشیار دانشیار روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا بهرامی afbahramy@yahoo.com دانشیار دانشیار دانشگاه اراک
شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com
مهشید تجربه کار m.tajrobehkar@gmail.com استادیار استادیار روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
افسانه توحیدی atowhidi@uk.ac.ir دانشیار دانشیار روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ماهگل توکلی m.tavakoli@edu.ui.ac.ir استادیار استادیار
احمد حیدرنیا heydarnia_55@yahoo.com استادیار گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران
فهیمه دهقانی dehghanif@hotmail.com استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
محمد ربیعی mohammad51r@yahoo.com دانشیار عضو هیئت علمی
فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir استاد استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فاطمه رضایی rezaeipsyc@gmail.com استادیار دانشگاه لرستان
سجاد رضائی sajjad.rezaei@guilan.ac.ir استادیار رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)، مجتمع دانشگاهی گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی، کدپستی
41998-43653
حسن زارعی محمودآبادی h.zareei@yazd.ac.ir استاد گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
کیانوش زهراکار drzahrakar@gmail.com دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
تورج سپهوند t-sepahvand@araku.ac.ir استادیار استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
مرضیه السادات سجادی نژاد msadat.sajadi60@gmail.com اراک، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی
ایلناز سجادیان i.sajjadian@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
مهدی رضا سرافراز mehdis332@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه شیراز
فاطمه سمیعی f.samiee@edu.ui.ac.ir استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
فاطمه شب خیز shabkhiz@ut.ac.ir دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
مریم صالح زاده m.salehzadeh@yazd.ac.ir استادیار استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
یاسمین عابدینی yasaminabedini@yahoo.com
محمد عاشوری m.ashori@edu.ui.ac.ir استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کریم عسگری k.asgari@edu.ui.ac.ir دانشیار دانشیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
مریم فاتحی زاده m.fatehizade@edu.ui.ac.ir دانشیار  
عزت اله قدم پور ghadampour.e@lu.ac.ir دانشیار دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
محمد کاویانی m_kavyani@rihu.ac.ir دانشیار دانشیار روانشناسی ،حوزه و دانشگاه
محمدباقر کجباف m.b.kaj@edu.ui.ac.ir استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان ،ایران
رسول کردنوقابی rkordnoghabi@gmail.com دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد کلانتری kalantari_m@yahoo.com استاد دانشگاه اصفهان
عباسعلی گائینی aagaeini@ut.ac.ir استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
محسن گل پرور drmgolparvar@gmail.com اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی
جواد مصرابادی mesrabadi@gmail.com دانشیار دانشیارروان‌شناسی تربیتی، گروه  علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،  ایران
بهنام مکوندی makvandi_b@yahoo.com استادیار استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران
غلامرضا منشئی smanshaee@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
علی مهداد alimahdad.am@gmail.com دانشیار عضو هیات علمی(گرایش صنعتی) دانشگاه آزاد خوراسگان
حسینعلی مهرابی mehrabihossein@yahoo.com
حسین مولوی hsmolavi@gmail.com  
محمد علی نادی nadi2248@yahoo.com دانشیار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شهروز نعمتی sh.nemati@tabrizu.ac.ir دانشیار دانشگاه تبریز
سید اسماعیل هاشمی esmaeil2140@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مهدی یزدان شناس yazdanshenas@atu.ac.ir استادیار استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.