دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

  نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

پژوهش نامه روانشناسی مثبت از جمله نشریات پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال 1393 منتشر شده است .این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش، هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند. در این رابطه اعضاء هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که مقالات حاصل از پژوهش های علمی خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 

 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                فصلنامه
 • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  438.  (Q2)  نشریه هسته
 • رتبه در وزارت علوم          A(810.5)
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        3 ماه
 • درصد پذیرش                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

 

ستیابی به محتوای مقالات در پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)


 

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر خلیل پور

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.127208.2063

چکیده
  امید نقش کلیدی در اعمال و رفتار آدمی دارد، استعدادها را شکوفا می‌سازد، اعتماد به نفس را زیاد می‌کند و آینده را روشنی می‌بخشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان بود. تعداد 45 دانشجو که نمره پایین‌تری در پرسشنامه امید کسب کرده بودند، به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره (دو ...  بیشتر

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.132903.2279

چکیده
  با توجه به اهمیت بهزیستی روانشناختی بر سلامت روانی و جسمانی افراد و اثرات مخرب احساس تنهایی بر بهزیستی روانشناختی، این مطالعه به بررسی نقش میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطۀ بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی پرداخته است. همچنین، در این مطالعه نقش جنسیت در تعامل بین ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی ...  بیشتر

تأثیر آموزش گروهی مثبت‌نگری بر بهزیستی روانی و رضایت زناشویی زنان

سید علیرضا سید ابراهیمی؛ علی یزدخواستی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.130146.2170

چکیده
  این پژهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانی در زنان متأهل بسیجی شهرستان آران و بیدگل انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه با گروه گواه بود. تعداد 28 زن متأهل به روش نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه 14نفری آزمایش و 14 ...  بیشتر

اثربخشی مداخلۀ مثبت‌نگر بر باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی

سمیرا صحراگرد فرجی؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.130539.2183

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات نظام‌های آموزشی، افت تحصیلی است که آثار ناگواری از لحاظ مالی و نگرشی بر نظام آموزشی، خانواده و دانش‌آموزان به‌جای می‌گذارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر بر باورهای انگیزشی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دارای افت عملکرد تحصیلی انجام شد. طرح پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگر بر تحمل‌پریشانی و راهبردهای مقابله‌ای در دختران نوجوان بی‌سرپرست

فاطمه فولادی؛ سمیه پوراحسان

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.130535.2184

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگر بر تحمل‌پریشانی و راهبردهای مقابله‌ای در دختران نوجوان بی‌سرپرست شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه و پیگیری بود. از میان 85 نفر از دختران در مرکز نگهداری، تعداد 30 دختر بین 17-12 سال به روش دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان

طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ شبنم مستعد حصاری

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.131504.2225

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان بود. طرح پژوهش، شبه‌آزمایشی با بهره‌گیری از پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام‌نور در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب و به‌طور ...  بیشتر

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.131247.2217

چکیده
  سرزندگی تحصیلی، یکی از سازه‌های مثبت روانشناسی است که پژوهشگران در حوزه تحصیلی به آن توجه داشته‌اند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. حجم نمونه 370 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی

علی فرنام؛ طاهره مددی زاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22108/ppls.2017.96495.0

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دختران نوجوان کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش چهل نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه حالت‌های ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 64-53

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد؛ یعنی همه افراد جامعه آماری به عنوان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

علی فرنام

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22108/ppls.2016.21298

چکیده
  دف پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای ...  بیشتر

اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22108/ppls.2016.21335

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی استان اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری بود. بدین منظور از مراکز نگهداری دختران نوجوان بی‌سرپرست استان اصفهان در پاییز و زمستان 1394، ...  بیشتر

اثربخشی خوش‌بینی به سبک روان نمایشگری بر قلدری، روابط بین فردی و نشاط ذهنی در دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

مریم حاجی مهدی؛ شهناز خالقی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.126686.2038

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی خوش‌بینی به شیوه روان نمایشگری بر قلدری، روابط بین فردی و نشاط ذهنی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دامنه سنی 14-16 سال دارای علائم اختلال نافرمانی ...  بیشتر

ابر واژگان