نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

پژوهش نامه روانشناسی مثبت از جمله نشریات علمی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال 1394 مقالات علمی در موضوعاتی که به ارزش های زندگی مرتبط است را منتشر می کند. این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش، هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند. موضوعات مناسب برای چاپ در نشریه به شرح زیر خواهند بود: فضیلت، خرد، قدردانی، امید، ذهن آگاهی، تاب آوری، بخشش، ارزش های شخصی، شوق، خود تعیین گری، شادی، معنویت،  بهزیستی روان شناختی، تفکر مثبت، خوشبینی، همدلی، سرزندگی، معنی داری زندگی، نوع دوستی، و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روانشناسی مثبت.


دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1402 

معلم مثبت: توسعه الگوی مفهومی داده‌بنیاد

صفحه 1-32

10.22108/ppls.2023.136987.2407

بهاره السادات حیدریه زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ شهریار شهیدی؛ سعید اکبری زردخانه


ابر واژگان