اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.neshat/
h.neshatedu.ui.ac.ir
0000-0001-6368-0769

سردبیر

دکتر شعله امیری

روانشناسی تحولی-بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~s.amiri/
s.amiriedu.ui.ac.ir
0000-0002-9906-5802

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

pplsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Manijeh Daneshpour

PsyD in Marital and Family Therapy Professor, Department of Couple and Family Therapy at Alliant International University in Irvine, California, U.S.A

www.alliant.edu/faculty/manijeh-daneshpour
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

Dr. Maryam Ziae

Psychology Associate Professor, Group Leader at Kavli Institute for Systems Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Norway

www.ntnu.edu/kavli/ziaei-group#/view/about
maryam.ziaeintnu.no
0000-0003-2758-8038

DR. Hossein Kaviani

Psychology Professor, Department of Psychology
University of East London, London,
UNITED KINGDOM

www.linkedin.com/in/hossein-kaviani-3b32bb20/?originalSubdomain=uk
h.kavianiuels.ac.uk

اعضای هیات تحریریه

دکترشعله امیری

روانشناسی تحولی و بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~s.amiri/
s.amiriedu.ui.ac.ir
09133287133
0000-0002-9906-5802

دکتر مسعود آذربایجانی

روانشناسی دین استاد، گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران

rihu.ac.ir/fa/person/51/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C?moduleId=gsiBook&collaborationTypeId=125
mazarbayejanirihu.ac.ir
0000-0002-4307-4240

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.neshat/
h.neshatedu.ui.ac.ir
09133105922
0000-0001-6368-0769

دکتر خسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~khbagheri
khbagheriut.ac.ir
0000-0001-6032-9789

دکتر سید محمد رضا تقوی

روانشناسی بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~taghavy
m.taghavirose.shirazu.ac.ir
0000-0003-1818-3397

دکتر مسعود جان بزرگی

روانشناسی استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

ensani.ir/fa/article/author/12693
psychjangmail.com
0000-0002-2984-3488

دکتر شهریار شهیدی

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ,

ensani.ir/fa/article/author/1968
s-shahidisbu.ac.ir

دکتر محمد رضا عابدی

مشاوره شغلی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
0000-0003-3162-7044

دکتر حمید رضا عریضی سامانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~dr.oreyzi/
dr.oreyziedu.ui.ac.ir
0000-0001-5232-6000

دکتر باقر غباری بناب

روانشناسی کودکان استثنایی استاد گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2473
bghobariut.ac.ir

دکتر محمد باقر کجباف

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~m.b.kaj/
m.b.kajedu.ui.ac.ir
0000-0002-9157-6026

دکتر مهرداد کلانتری

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~mehrdadk/
mehrdadkedu.ui.ac.ir
0000-0002-1045-9486

دکتر حسین مولوی

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/1861
hsmolavigmail.com
0000-0003-1007-1999

دکتر ابوالقاسم نوری

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/a.nouri
anouri1395gmail.com
0000-0001-5604-2451