داوران سال 1399

لیست داوران نشریه پژوهشنامه روانشناسی مثبت در سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

 پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

سمانه

اسعدی

استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

s.asadi@yazd.ac.ir

 

شعله

امیری

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

shole_amiri@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1759009/shole-amiri/

حسین

مولوی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

hsmolavi@gmail.com

 

مهدی

یزدان شناس

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

yazdanshenas@atu.ac.ir

 

مسعود

باقری

دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

mbibagheri@yahoo.com

 

سید اسماعیل

هاشمی

دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

esmaeil2140@yahoo.com

 

رسول

کردنوقابی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

rkordnoghabi@gmail.com

https://publons.com/researcher/3123392/rasool-kordnoghabi/

سجاد

رضائی

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی،  دانشگاه گیلان

sajjad.rezaei@guilan.ac.ir

 

مریم

اسماعیلی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

mar_yam_es@yahoo.com

 

محمدباقر

کجباف

استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان ،ایران

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/4847803/mohammadbagher-kajbaf/

فاطمه

سمیعی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.samiee@edu.ui.ac.ir

 

شهلا

پاکدامن

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه  شهید بهشتی

pakdaman.shahla@gmail.com

 

مریم

فاتحی زاده

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

m.fatehizade@edu.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/4901566/maryam-fatehizade/

علیرضا

آقایوسفی

دانشیار گروه روانشناسی . دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

arayeh1100@gmail.com

https://publons.com/researcher/1735833/alireza-aghayousefi/

تورج

سپهوند

استادیار استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

t-sepahvand@araku.ac.ir

 

محمد علی

نادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

nadi2248@yahoo.com

 

فاطمه

رضایی

استادیار دانشگاه لرستان

rezaeipsyc@gmail.com

 

مهرداد

کلانتری

استاد دانشگاه اصفهان

kalantari_m@yahoo.com

 

شهروز

نعمتی

دانشیار دانشگاه تبریز

sh.nemati@tabrizu.ac.ir

 

محمد

عاشوری

دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

m.ashori@edu.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/4529032/mohammad-ashori/

مرضیه السادات

سجادی نژاد

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

msadat.sajadi60@gmail.com

 

فریدون

شریفیان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

f.sharifian2005@yahoo.com

 

افسانه

توحیدی

دانشیار دانشیار روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

atowhidi@uk.ac.ir

 

احمد

صادقی

استادیار مشاوره دانشگاه اصفهان

asadeghi22@gmail.com

 

ایلناز

سجادیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

i.sajjadian@gmail.com

 

اصغر

آقایی

استاد استاد روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان

aghaeipsy@gmail.com

 

مهشید

تجربه کار

استادیار روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tajrobehkar@gmail.com

 

حسینعلی

مهرابی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

mehrabihossein@yahoo.com

 

رحیم

بدری گرگری

استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه  علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز،  ایران

badri_rahim@yahoo.com

 

حسین

دامغانیان

دانشیار دانشگاه سمنان.

hdamghanian@semnan.ac.ir

 

احمد

حیدرنیا

استادیار گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران

heydarnia_55@yahoo.com

 

ماهگل

توکلی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

m.tavakoli@edu.ui.ac.ir

 

محمد

کاویانی

دانشیار روانشناسی ،حوزه و دانشگاه

m_kavyani@rihu.ac.ir

 

ناهید

اکرمی

استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان

akrami.nahid@gmail.com

 

کریم

سواری

دانشیار پیام نور

k_sevari@pnu.ac.ir

https://publons.com/researcher/4987106/karim-sevari/

فهیمه

دهقانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه یزد

dehghanif@hotmail.com

 

نوشیروان

خضری مقدم

دانشیار بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

khezri147@yahoo.com

 

محمود

حیدری

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

mahmood.heidari@gmail.com

 

زهره

موسوی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

zohre.moosavi@gmail.com

 

فرشته

چراغی

دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران

cheraghi.fereshte@yahoo.com

 

محمد

ربیعی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

mohammad51r@yahoo.com

 

احمدرضا

موحدی

دانشیار دانشگاه اصفهان

armovahedi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1480901/ahmadreza-movahedi/

عباسعلی

حسین خانزاده

دانشیار دانشگاه گیلان

abbaskhanzade@gmail.com

 

صغری

اکبری چرمهینی

استادیار دانشگاه اراک - روانشناسی

akbariso@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4815988/soghra-akbari-chermahini/

عزت اله

قدم پور

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ghadampour.e@lu.ac.ir

https://publons.com/researcher/4939833/ezatolah-ghadampour/

عبدالزهرا

نعامی

استاد، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

naamiabdol@scu.ac.ir

https://publons.com/researcher/4892390/abdulzahra-naami/

عباس

ابوالقاسمی

استاد گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

abolghasemi_44@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3873938/abbas-abolghasemi/

تورج

هاشمی

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

tourajhashemi@yahoo.com