تماس با ما

شماره تماس:  37934164(31)98+ 
پست الکترونیک: ppls@res.ui.ac.ir

ایمیل رسیدگی به شکایات: Journals @res.ui.ac.ir

 * ایمیل سردبیر:      shole_amiri@yahoo.com      

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - معاونت پژوهش و فناوری - اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت -  کد پستی: 8174673441         

 


CAPTCHA Image