فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی مثبت، مجله قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی دانشگاه اصفهان است که از حوزه های موضوعی زیر مقاله می پذیرد: بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی، ذهن آگاهی، امید، تفکر مثبت، تاب آوری، ارزش های شخصی و شوق (flow)، بخشش، قدردانی، همدلی، معنویت، اخلاق، فضیلت، سرزندگی، معنی داری زندگی،  نوع دوستی و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر.

اهداف و چشم انداز

پژوهش نامه روانشناسی مثبت نشریه ای علمی است که مقالات در موضوعاتی که به ارزش های زندگی مرتبط است را منتشر می کند. این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش و هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند.موضوعات مناسب برای چاپ در نشریه به شرح زیر خواهند بود:

فضیلت، خرد، قدردانی، امید، ذهن آگاهی، تاب آوری، بخشش، ارزش های شخصی، شوق( Flow ) خود تعیین گری، شادی، معنویت،  بهزیستی روان شناختی، تفکر مثبت، خوشبینی، همدلی، سرزندگی، معنی داری زندگی، نوع دوستی، و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روانشناسی مثبت.

 نشریه با محورهای موضوعی ذیل مقاله می پذیرد

بهزیستی روان شناختی
شادی
خوشبینی
ذهن آگاهی
امید
تفکر مثبت
تاب آوری
ارزش های شخصی و شوق(flow)
بخشش
قدردانی
همدلی
معنویت
اخلاق
فضیلت
سرزندگی
معنی داری زندگی 
نوع دوستی
و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر