اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.neshat/
h.neshatedu.ui.ac.ir
0000-0001-6368-0769

h-index: 26  

سردبیر

دکتر شعله امیری

روانشناسی تحولی-بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~s.amiri/
s.amiriedu.ui.ac.ir
0000-0002-9906-5802

h-index: 12  

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

pplsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Manijeh Daneshpour

PsyD in Marital and Family Therapy Professor, Department of Couple and Family Therapy at Alliant International University in Irvine, California, U.S.A

www.alliant.edu/faculty/manijeh-daneshpour
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

h-index: 16  

Dr. Maryam Ziae

Psychology Associate Professor, Group Leader at Kavli Institute for Systems Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Norway

www.ntnu.edu/kavli/ziaei-group#/view/about
maryam.ziaeintnu.no
0000-0003-2758-8038

h-index: 17  

Dr. Hossein Kaviani

Psychology Professor, Department of Psychology
University of East London, London,
UNITED KINGDOM

www.linkedin.com/in/hossein-kaviani-3b32bb20/?originalSubdomain=uk
h.kavianiuels.ac.uk

اعضای هیات تحریریه

دکترشعله امیری

روانشناسی تحولی و بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~s.amiri/
s.amiriedu.ui.ac.ir
09133287133
0000-0002-9906-5802

h-index: 12  

دکتر مسعود آذربایجانی

روانشناسی دین استاد، گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران

rihu.ac.ir/fa/person/51/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C?moduleId=gsiBook&collaborationTypeId=125
mazarbayejanirihu.ac.ir
0000-0002-4307-4240

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.neshat/
h.neshatedu.ui.ac.ir
09133105922
0000-0001-6368-0769

h-index: 26  

دکتر خسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت استادفلسفه تعلیم و تربیت ، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~khbagheri
khbagheriut.ac.ir
0000-0001-6032-9789

h-index: 1414  

دکتر سید محمد رضا تقوی

روانشناسی بالینی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~taghavy
m.taghavirose.shirazu.ac.ir
0000-0003-1818-3397

h-index: 26  

دکتر مسعود جان بزرگی

روانشناسی استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

ensani.ir/fa/article/author/12693
psychjangmail.com
0000-0002-2984-3488

h-index: 11  

دکتر شهریار شهیدی

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ,

ensani.ir/fa/article/author/1968
s-shahidisbu.ac.ir

h-index: 20  

دکتر محمد رضا عابدی

مشاوره شغلی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
0000-0003-3162-7044

h-index: 30  

دکتر حمید رضا عریضی سامانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~dr.oreyzi/
dr.oreyziedu.ui.ac.ir
0000-0001-5232-6000

h-index: 14  

دکتر باقر غباری بناب

روانشناسی کودکان استثنایی استاد گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2473
bghobariut.ac.ir

h-index: 20  

دکتر محمد باقر کجباف

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~m.b.kaj/
m.b.kajedu.ui.ac.ir
0000-0002-9157-6026

h-index: 18  

دکتر مهرداد کلانتری

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~mehrdadk/
mehrdadkedu.ui.ac.ir
0000-0002-1045-9486

h-index: 21  

دکتر حسین مولوی

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/1861
hsmolavigmail.com
0000-0003-1007-1999

دکتر ابوالقاسم نوری

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/a.nouri
anouri1395gmail.com
0000-0001-5604-2451