نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی سالمندان بهبودیافته از کرونا انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز و درمانگاههای خدمات بهداشتی شهر ایلام در فصل تابستان سال 1399 بودند. نمونه پژوهش 50 نفر بودند که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. ابزار پژوهش، مقیاس‌های اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی بودند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر بهزیستی‌درمانی دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند بهزیستی‌درمانی به ‌‌کاهش اضطراب کرونا و افزایش سلامت روانشناختی منجر‌ شد و‌ این ‌تأثیر ‌در‌ مرحلۀ ‌پیگیری نیز بر اضطراب کرونا و افزایش سلامت روانشناختی ‌‌تداوم داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمانگران و متخصصان سلامت می‌توانند از روش بهزیستی‌درمانی برای م-داخله‌های مرتبط با سلامت، به‌ویژه برای کاهش اضطراب کرونا و بهبود سلامت روانشناختی در سالمندان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Welfare-therapy on Coronavirus Anxiety and Mental Health in Elderly COVID-19 survivors

نویسنده [English]

  • Hamdollah Jayervand

Assistant professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of wellbeing-based therapy on Coronavirus Anxiety and mental health in Elderly COVID-19 survivors. This quasi-experimental study was a pre-test, post-test follow-up with a control group. The study population was all the elderly referred to health centers and clinics in Ilam in the summer of 1399. The sample consisted of 50 people who were selected by the purposive sampling method after reviewing the inclusion criteria and were randomly replaced in two equal groups. The research instruments were Corona Anxiety Scales and Psychological Health. The experimental group received ten sessions of 90-minute wellbeing-based therapy, and the control group was placed on a waiting list for training. Data were analyzed by repeated measure analysis. The results showed that well-being therapy led to reduced corona anxiety and increased psychological health, and this effect of the follow-up phase on corona anxiety and Mental health persisted. According to the present study results, therapists and health professionals can use the welfare method for health-related interventions, especially to reduce corona anxiety and improve mental health in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corona anxiety
  • Well-being-based therapy
  • Mental Health
  • elderly