دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، بهمن 1401 (شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401) 
رابطۀ ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های ارزشی

صفحه 95-112

10.22108/ppls.2022.131546.2227

بتول علی پور گوراند؛ معصومه آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب


شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401