دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آذر 1401 (پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401) 
اضطراب کرونا؛ نقش معنای زندگی و جهت‌گیری مذهبی

صفحه 21-40

10.22108/ppls.2022.132848.2278

سمانه اکبری طارمی؛ فاطمه فیاض؛ سارا شهرابی فراهانی


شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401