دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1401 (شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401) 

شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401