دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1400 
تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان

صفحه 1-18

10.22108/ppls.2021.122082.1901

فهیمه محمدپور؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد


اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد

صفحه 65-76

10.22108/ppls.2021.125575.2004

سیده مریم موسوی؛ زهرا دشت بزرگی؛ علیرضا حیدرئی؛ رضا پاشا؛ محمدرضا برنا