1. نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود

مریم صارم پور؛ باقر غباری بناب؛ فریبرز باقری

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.124272.1974

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش دلبستگی به والدین بر کیفیت زندگی ازطریق متغیر میانجی شفقت به خود در دختران بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد افراد نمونه، 241 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین 450 دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست استان تهران ‌انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاررفته، پرسشنامه‌های کیفیت ...  بیشتر