2. نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.107494.1265

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل «انعطاف‌پذیری شناختی» بود. در یک طرح همبستگی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین دانشجویان پسر دانشگاه شهیدچمران اهواز، تعداد 277 دانشجوی پسر در سال تحصیلی 1396-1395 انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

3. نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر

مرجان رضوانی؛ ایلناز سجادیان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 13-28

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.105034.1222

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی بود. بدین منظور از بین کلیه دانشجویان دختر دانشگاه‌های استان اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) که در نیمسال دوم تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل ...  بیشتر

4. تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.111795.1464

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ذهن آ‌گاهی با پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان کرمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. حجم نمونه را 299 دانشجو تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گرد‌آوری داده‌ها از معدل تحصیلی نیمسال اول، ...  بیشتر

5. "رابطه خدا‌پنداره (تصویرپردازی ساختگی از خدا) و تحول‌روانی‌معنوی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان

لیلا سرآبادانی تفرشی؛ مسعود جان بزرگی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 45-56

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.110334.1382

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه خدا‌پنداره و سطح تحول‌روانی‌معنوی با میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد ۳۷۷ نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گروه نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ‌شدند. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

6. اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان

محمد ترکی زاده؛ کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.113829.1563

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خود بخشودگی مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان انجام شد. ابتدا با استفاده از پرسشنامه بخشش‌خود از میان 380 نفر از آزمودنی ها 40 نفر که دارای کمترین نمره های بخشش خود بودند انتخاب شده و سپس با استفاده از روش جایگزینی تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش در دو گروه کنترل و ...  بیشتر

7. اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی، بر عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق

احمد امانی؛ سرور احمدی؛ امید حمیدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.113114.1531

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه کردستان تشکیل داده‌اند که در سال تحصیلی 97- 96 مشغول به ...  بیشتر