دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آبان 1394 (3) 
تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان

صفحه 21-32

محمد نصیری؛ حسین کارسازی؛ فاروق اسماعیل پور؛ منصور بیرامی