دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1398 
تأثیر آموزش شفقت به خود بر نگرش به یائسگی زنان دارای علائم وازوموتور

صفحه 65-76

10.22108/ppls.2020.119217.1810

سیمین عرب؛ احمد برجعلی؛ فرحناز مسچی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم ذاکری حمیدی