دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1395 
تأثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی

صفحه 1-20

10.22108/ppls.2016.21517

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی