دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1402 
معلم مثبت: توسعه الگوی مفهومی داده‌بنیاد

صفحه 1-32

10.22108/ppls.2023.136987.2407

بهاره السادات حیدریه زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ شهریار شهیدی؛ سعید اکبری زردخانه