بررسی رابطه بین آموزش های نوین(الکترونیک و ترکیبی)، درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در محیط نظام آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی- دانشگاه پیام نور-تهران-ایران

چکیده

آموزش الکترونیک و ترکیبی به عنوان رویکرد های نوین آموزشی به دلیل استفاده از فناوری های نوین و کاربرد تعامل در فرایند آموزش و دو سازه درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی به عنوان عوامل انگیزش بخشی به یادگیری دارای اهمیت هستند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی روابط مستقل، تعاملی و تعدیلی دو رویکرد الکترونیکی و ترکیبی، درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان نظام آموزش از دور بود. در این پژوهش آزمایشی مبتنی بر سه موج آموزشی در قالب آموزش نظری، عملی و نظری- عملی، از بین220 نفر جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان و کرجسی140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انجام پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته رویکرد الکترونیک- ترکیبی و پرسشنامه استاندارد شده درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی، به همراه عملکرد تحصیلی در قالب نمرات سه آزمون استفاده شد. برای وجود ارتباط از آزمون همبستگی و برای تبیین از رگرسیون گام به گام استفاده شد .بین رویکرد الکترونیکی – ترکیبی، درگیری تحصیلی(به جزء رفتاری) و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در موج اول رابطه وجود داشت. در موج دوم و سوم و در قالب روابط تعاملی، رویکرد ترکیبی در مقایسه با رویکرد الکترونیکی با درگیری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دارای رابطه مثبت بود،؛ اما در قالب تعدیلی، منفی بود. بنابراین، رویکرد ترکیبی از منظر مستقل و تعاملی در مقایسه با رویکرد الکترونیکی به دلیل تاکید بر چندرسانه ای ها و فرامتن ها بر درگیری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و عملکرد تحصیلی تاثیر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between modern education (electronic and blended), academic engagement and academic well-being with academic performance in the distance education system

نویسنده [English]

  • Hossien Najafi
Assistant Professor, Department of educational sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

E-learning and blended education as new educational approaches due to the use of new technologies and the application of interaction in the education process and the two structures of academic engagement and academic well-being are important as motivating factors for learning. Therefore, the aim of the present study was to investigate the independent,interactive and adjusting relationships between electronic and blended approaches,academic engagement and academic well-being with the academic performance of students in the distance education system. In this experimental study based on three educational waves in the form of theoretical, practical and theoretical-practical education, among 220 people in the statistical population, using stratified random sampling method and based on Morgan and Krejcie table, 140 people were selected as a sample. To conduct the research, a researcher-made questionnaire of electronic- blended approach and a standardized questionnaire of academic engagement and academic well-being, along with academic performance in the form of scores of three tests were used. Correlation test was used for communication and step wise regression was used to explain. There was a relationship between electronic-blended approach, academic engagement (behavioral component) and academic well-being with academic performance in the first wave. In the second and third waves and in the form of interactive relationships, the blended approach had a positive relationship with academic engagement, academic well-being and academic performance compared to the electronic approach; But in the form of adjustment, it was negative.Therefore, multimedia and hypertext and had a greater effect on academic engagement, academic well-being and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic and blended Approaches
  • Academic Well-being
  • Academic Engagement
  • Academic achievement
  • Interactive and Moderating Effect