نقش بدرفتاری دوران کودکی بر خودمهارگری نوجوانان: نقش تعدیل‌کننده جنسیت و شفقت برخود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت و شفقت برخود در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با خودمهارگری در نوجوانان 13-19 ساله استان قم بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش، 409 نفر (205 دختر و 204 پسر) از نوجوانان دو شهر قم و کهک استان قم بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس خودگزارشی کودک‌آزاری، مقیاس خودمهارگری و فرم کوتاه مقیاس شفقت بر خود بود. داده‌های این پژوهش از روش تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بدرفتاری دوران کودکی، پیش‌بینی‌کننده خودمهارگری پایین دوران نوجوانی است. بدرفتاری دوران کودکی، پیش‌بینی‌کننده شفقت بر خود پایین دوران نوجوانی است. نقش تعدیل‌کننده شفقت برخود در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با شفقت بر خود تایید شد، اما نقش تعدیل‌کننده جنسیت در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با شفقت بر خود تایید نشد. بنابراین، با کاهش شیوع بدرفتاری با کودکان می‌توان شفقت بر خود و خودمهارگری دوران نوجوانی را ارتقا داد، همچنین پرورش صفت شفقت بر خود در کودکان دختر و پسری که دارای تجربه بدرفتاری می‌باشند، مانع از کاهش سطوح خودمهارگری آنان در نوجوانی می‌گردد.واژه‌های کلیدی: بدرفتاری دوران کودکی، جنسیت، خودمهارگری، شفقت بر خود، نوجوانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Role of Child Maltreatment with Self-Control of Adolescents: the Moderating Role of Gender and Self-Compassion

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Adib Rahnama 1
  • Afrooz Afshari 2
  • Azam Farah Bijari 2
1 Msc in clinical psychology, faculty of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 assistant professor of psychology department , faculty of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the moderating role of gender and self-compassion in the relationship between child maltreatment with self-control among adolescents aged 13-19 in Qom & Kahak cities of Qom province. This research method was in the category of descriptive and correlational. The sample includes 409 people (205 girls and 204 boys) who were selected by the available sampling method. Instruments for gathering data included Child Abuse Self-Report Scale (CASRS), Self-Control Scale, and Self-Compassion Scale –Short Form (SCS-SF). The data of this research were analyzed by the role path analysis method. The findings showed that child maltreatment predicts a low level of self-control in adolescence. Child maltreatment predicts a low level of self-compassion in adolescence. The role of the moderator of self-compassion in the relationship between child maltreatment and self-control was confirmed, but the role of the moderator of gender in the relationship between child maltreatment and self-control was rejected. Thus, reducing child maltreatment can be promoted self-control and self-compassion in adolescence. Also, cultivating the trait of self-compassion in boys and girls who have experienced child maltreatment prevents them from reducing their self-control levels in adolescence.

Keywords: child maltreatment, gender, self-control, self-compassion. adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child maltreatment"
  • gender"
  • self-control"
  • self-compassion"
  • "
  • adolescence"