رابطه معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان،

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

شیوع سریع ویروس کرونا نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، بنابراین باید به دنبال شناسایی عواملی بود که اضطراب ویروس کرونا را کاهش می‌دهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای تعداد 330 دانش‌آموز دوره دوم متوسطه از طریق پرسشنامه‌های معنا در زندگی ، بهزیستی معنوی ، نیرومندی من ذو اضطراب کرونا ویروس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بر اساس یافته‌ها بین معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. نتایج رگرسیون هم نشان داد که معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من به طور معناداری می‌توانند اضطراب کرونا ویروس را پیش‌بینی کنند . با توجه به این نتایج می‌توان گفت که با ارتقای معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندتر ساختن من می‌توان اضطراب کرونا ویروس دانش‌آموزان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Meaning of Life, Spiritual Well-Being and Ego Strength with COVID-19-Related Anxiety

نویسندگان [English]

  • Ayoub Sabokzaie 1
  • naser nastiezaie 2
1 M. A. Student of Educational Administration, Department of Educational Administration, Faculty of Psychology and Education, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor of Educational administration, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The rapid spread of the corona virus has caused a lot of anxiety for people, so we should seek to identify factors that reduce COVID-19-related anxiety. The purpose of this study was to examine the relationship between the Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength with COVID-19-related anxiety. The research method was a descriptive correlation. Using stratified random sampling, 330 secondary school students were studied through questionnaires on the Meaning in Life, spiritual well-being, ego strength, and COVID-19-related anxiety. Pearson's correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data. According to the findings, there was a negative and significant relationship between the Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength with COVID-19-related anxiety. The regression results also showed that Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength can significantly predict COVID-19-related anxiety. According to these results, it can be said that by improving the Meaning in Life, spiritual well-being, and making ego stronger, students' COVID -19-related anxiety can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of Life
  • Spiritual Well-Being
  • Ego Strength
  • COVID-19-Related Anxiety