اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا: یک پژوهش مورد منفرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا در شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه شبه‌آزمایشی از نوع مورد- منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود. جامعه آماری شامل مادران کودکان ناشنوا می‌شد. در این پژوهش سه مادر شرکت داشتند که با روش نمونه‌گیری در دسترس از یکی از آموزشگاه‌های خمینی‌شهر انتخاب شدند. ابتدا سه بار مقیاس خودکارآمدی والدگری با فاصله زمانی دو روز در میان به عنوان خط پایه اجرا شد که نشانگر ثبات نسبی در نمرات بود. سپس آموزش برنامه تاب‌آوری در 10 جلسه اجرا شد. شرکت‌کنندگان بعد از هر جلسه با مقیاس ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و سه هفته بعد، همان مقیاس سه بار با فاصله زمانی دو روز در میان به عنوان مرحله پیگیری اجرا شد. داده‌های استخراج شده با روش تحلیل دیداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش برنامه تاب‌آوری تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا داشت. اندازه اثر و درصد داده‌های همپوش و غیرهمپوش برای خودکارآمدی والدگری برای کل شرکت‌کنندگان محاسبه شد. علاوه بر این، تاثیر قابل توجه مداخله در وضعیت پیگیری مشهود بود. بر اساس یافته‌ها، آموزش برنامه تاب‌آوری باعث بهبود خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا شد. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد که از این برنامه برای بهبود خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Resilience Program Training on Parenting Self-Efficacy in Mothers of Deaf Children: A Single-Subject Research

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadeghi Manesh 1
  • Mohammad Ashori 2
1 M.A. Student of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The study aimed to investigate the effectiveness of resilience program training on parenting self-efficacy in mothers of deaf children. This study was quasi-experimental research of a single-subject type with a baseline, intervention, and follow-up design. The statistical sample consists of mothers of deaf children. Three mothers who participated in this study were selected using the convenience sampling method from one of the school in Khomeini Shahr, Isfahan. At first, as a baseline, participants had to fill out Parenting Self-Efficacy Scale three times a week (every two days), which indicated relative stability in scores. Then, participants received a resilience program training in 10 sessions. After each session, the subjects were evaluated with the mentioned scale and three weeks later, the same scale was performed three times with an interval of two days in between as a follow-up step. The extracted data were analyzed using visual analysis. The results showed that the resilience program training had a positive and significant effect on parenting self-efficacy in mothers of deaf children . The effect size and the percentage of overlapping and non-overlapping data for parenting self-efficacy were calculated for all participants. Furthermore, there was a significant effect of the intervention on the follow-up situation. According to the research findings, the resilience program training improved parenting self-efficacy in mothers of deaf children. Therefore, it is recommended that this program be used to improve parenting self-efficacy in mothers of deaf children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deaf
  • mothers
  • resilience
  • self-efficacy