نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 230 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بود که بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب کرونا ویروس، سیاهه انعطاف‌پذیری شناختی و پرسش‌نامه تنظیم شناختی هیجان بود. تحلیل داده‌ها به روش آماری تحلیل مسیر انجام شد و برای بررسی نقش واسطه‌ای متغیرها از آزمون بوت‌استراپ استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پس از حذف مسیر مستقیم از راهبردهای سازش‌یافته تنظیم هیجان به اضطراب کرونا، مدل علّی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به اضطراب کرونا دانشجویان از طریق نقش واسطه‌ای راهبردهای سازش‌نایافته تنظیم هیجان مورد تأیید قرار گرفت. به‌طور کلی راهبرد سازش‌نایافته تنظیم هیجان نقش میانجی در رابطه‌ی بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اضطراب کرونا ایفا کرد؛ لذا انجام‌دادن اقدامات مناسب برای کاهش راهبرد سازش‌نایافته تنظیم هیجان و افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Flexibility on Corona Anxiety with Mediation of Cognitive Emotion Regulation in Undergraduate Students

نویسنده [English]

  • houshang garavand
Assistant Professor, Psychology Department, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive flexibility on corona anxiety with mediation of cognitive emotion regulation in undergraduate students poldokhtar higher education center. The research method was correlation of the type path analysis. The sample consisted of 230 undergraduate students of poldakhtar higher education center in the academic year of 2020-2021, who were selected based on the rules of thumb Kline equal and selected via the available sampling method. The instruments used in this study were Corona Disease Anxiety Scale, Cognitive Flexibility Inventory, and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Data analysis was performed using path analysis statistical method and bootstrapping method was used to examine the mediating role of the variables. Findings showed that after eliminating the direct path from adapted strategies to corona anxiety, the causal model of cognitive flexibility to corona anxiety was confirmed through the mediating role of maladaptive strategies. In general, the maladaptive strategies played a mediating role in the relationship between psychological flexibility and corona anxiety; therefore, it is suggested to take appropriate measures to reduce the maladaptive emotion regulation strategy and increase psychological flexibility in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Flexibility
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Corona Anxiety
  • Undergraduate Students