نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی استاد گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علی اکبر ارجمندنیا
سمانه اسعدی استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
لیلا اسماعیلی
مریم اسماعیلی هیئت علمی
عذرا اعتمادی دانشیار مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان
افروز افشاری استادیار روانشناسی دانشگاه الزهرا
اصغر آقایی استاد رئپوانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
علیرضا آقایوسفی بهزیستی روان شناختی گروه روانشناسی . دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صغری اکبری چرمهینی دانشگاه اراک - روانشناسی
ناهید اکرمی استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
شعله امیری هیات علمی
رخساره بادامی خیابان جی خیابان ارغوانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشکده تربیت بدنی
مسعود باقری دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
فاطمه باقریان
رحیم بدری گرگری استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
منصور بیرامی استاد روانشتاسی دانشگاه تبریز
کیومرث بشلیده دانشیار روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا بهرامی بهزیستی روان شناختی دانشیار دانشگاه اراک
شهلا پاکدامن
مجید پاکدامن استادیار دانشکذه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ
مهشید تجربه کار بهزیستی روان شناختی استادیار روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
افسانه توحیدی دانشیار روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ماهگل توکلی استادیار
مسعود جان بزرگی
رضوان السادات جزایری استادیار مشاوره دانشگاه اصفهان
بهرام جوکار بهزیستی روان شناختی دانشگاه شیراز
فرشته چراغی بهزیستی روان شناختی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران
پردیس حیدری مدرس
محمود حیدری گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
احمد حیدرنیا بهزیستی روان شناختی گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران
عباسعلی حسین خانزاده بهزیستی روان شناختی دانشگاه گیلان
نوشیروان خضری مقدم بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین دامغانیان عضو هیات علمی، دانشگاه سمنان.
میثم دیباجی
زهرا دشت بزرگی بهزیستی روان شناختی استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
فهیمه دهقانی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
محمد ربیعی عضو هیئت علمی
سوران رجبی مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس مدیر داخلی فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فاطمه رضایی دانشگاه لرستان
سجاد رضائی رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)، مجتمع دانشگاهی گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی، کدپستی 41998-43653
حسن زارعی محمودآبادی بهزیستی روان شناختی گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
مهدی یزدان شناس استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
کیانوش زهراکار بهزیستی روان شناختی گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
کیانوش زهراکار استادیار مشاوره دانشگاه خوارزمی
تورج سپهوند استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
نعمت ستوده اصل
ایلناز سجادیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
مرضیه السادات سجادی نژاد اراک، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی
مهدی رضا سرافراز استادیار دانشگاه شیراز
حسین سماواتیان استادیار کروه روانشناسی صنعتی دانشگاه اصفهان
فاطمه سمیعی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
فرامرز سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه
کریم سواری پیام نور
فاطمه شب خیز فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
ستاره شجاعی بهزیستی روان شناختی دانشگاه شیراز
فریدون شریفیان
امید شکری استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهریار شهیدی استاد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد صادقی استادیار مشاوره دانشگاه اصفهان
مریم صالح زاده استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
یاسمین عابدینی
محسن عارف نژاد بهزیستی روان شناختی مدیریت،علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، ایران
محمد عاشوری گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمیدرضا عریضی سامانی اصفهان
کریم عسگری دانشیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
اکبر عطادخت بهزیستی روان شناختی گروه روانشناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیل اردبیل ایران
حمید علیزاده دانشگاه علامه طباطبائی
باقر غباری بناب
مریم فاتحی زاده
سالار فرامرزی دانشیار، دانشگاه اصفهان
نورعلی فرخی دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل فرید بهزیستی روان شناختی گروه روانشناسی تربیت/ دانشکده روانشناسی/ دانشگاه شهید مدنی/ تبریز/ ایران
هادی فرهادی بهزیستی روان شناختی استادیار روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوراسگان،اصفهان،ایران
عزت اله قدم پور دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان
امیر قمرانی
محمد کاویانی دانشیار روانشناسی ،حوزه و دانشگاه
محمدباقر کجباف گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان ،ایران
رسول کردنوقابی بهزیستی روان شناختی دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد کلانتری
مهرداد کلانتری دانشگاه اصفهان
فرهاد کهرازپی گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
عباسعلی گائینی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
محسن گل پرور اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی
محمد علی گودرزی عضو هیأت علمی
جواد مصرابادی بهزیستی روان شناختی دانشیارروان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
مهرداد مظاهری عضو هیات علمی
عبداله معتمدی شلمزاری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
غلامحسین مکتبی بهزیستی روان شناختی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام مکوندی استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران
غلامرضا منشئی بهزیستی روان شناختی دانشیار گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
علی مهداد عضو هیات علمی(گرایش صنعتی) دانشگاه آزاد خوراسگان
حسینعلی مهرابی
احمدرضا موحدی دانشیار دانشگاه اصفهان
زهره موسوی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
حسین مولوی
محمد علی نادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علی محمد ناعمی سبزوار- خ کاشفی شمالی- خ 22 بهمن- پلاک 17
محمود نجفی
حمید طاهر نشاط دوست استاد/دانشگاه اصفهان
عبدالزهرا نعامی استاد گروه روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
شهروز نعمتی دانشگاه تبریز
زهرا نیک منش مجتمع مسکونی اساتید پ 62
پریسا نیلفروشان هیئت علمی
ابوالقاسم نوری استاد روانشناسی صنعتی دانشگاه اصفهان
ابوالقاسم نوری عضو هیات علمی گروه روانشناسی
اعظم نوفرستی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
سید اسماعیل هاشمی دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
قربان همتی علمدارلو