ا

  • ایزانلو، زهرا مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

ت

  • تابش، ریحانه نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-58]

ج

  • جایروند، حمداله اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی در سالمندان بهبودیافته از کرونا [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 59-76]

ح

ص

  • صدیقی ارفعی، فریبرز نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-58]

ع

  • عالی، آمنه آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 19-40]

ک

  • کیایی، سحر آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 19-40]

گ

  • گرمکی، فاطمه مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

م

  • محمد شاهی، عارف مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

ن

  • نیکخو، فاطمه آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 19-40]