آ

 • آقایی، اصغر تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 45-62]

ا

 • اسمعیل خانی، فرشته مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]

 • افشاری، افروز اثربخشی آموزش مبتنی بر روایت‌درمانی بر معنا در زندگی و مولفه‌های آن در دختران دانشجو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • اکبری، مریم اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]

 • ایمانی، مائده اثربخشی آموزش مبتنی بر روایت‌درمانی بر معنا در زندگی و مولفه‌های آن در دختران دانشجو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • امینی، مرضیه رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

ب

 • باقری، فریبرز نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]

 • بریمانی، ابوالقاسم اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی و ناگویی هیجانی معلمان زن بازنشسته مضطرب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 49-64]

پ

 • پاکدامن، شهلا فهم خرد در جامعۀ ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 13-32]

 • پاکدامن، شهلا تأثیر آموزش توانمندی‌های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 93-108]

 • پسندیده، عباس نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 91-104]

ت

 • تبریزی، مصطفی مقایسۀ اثربخشی درمان مثبت‌نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]

 • تجربه کار، مهشید اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 69-90]

 • تقی‌زاده، شهره اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی و ناگویی هیجانی معلمان زن بازنشسته مضطرب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 49-64]

 • توحیدی، افسانه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 69-90]

ج

 • جدیدی، هوشنگ اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]

چ

 • چیت ساز اصفهانی، علی الگویابی بهزیستی ذهنی کارکنان در سازمان: مورد مطالعه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 14-34]

 • چرامی، مریم اثربخشی آموزش فراشناختی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی امدادگران هلال‌احمر [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]

ح

 • حاجی یخچالی، علی رضا رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • حیدری، محمود تأثیر آموزش توانمندی‌های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 93-108]

 • حسن زاده توکلی، محمدرضا نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 91-104]

 • حکیمی، ایمان نقش شخصیت پویا بر اشتیاق شغلی با میانجی‌گری معنای کار [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]

خ

 • خسروی، زهره اثربخشی آموزش مبتنی بر روایت‌درمانی بر معنا در زندگی و مولفه‌های آن در دختران دانشجو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • خسروجردی، زهرا تأثیر آموزش توانمندی‌های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 93-108]

د

 • دیدنی، راضیه مقایسۀ اثربخشی درمان مثبت‌نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]

 • درتاج، اطهره اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 69-90]

 • دستا، مهدی فهم خرد در جامعۀ ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 13-32]

 • دنیوی، رضا اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی و ناگویی هیجانی معلمان زن بازنشسته مضطرب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 49-64]

ر

 • رضایی، علی محمد برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 17-44]

س

 • سجادیان، ایلناز مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی شفقت‌محور و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • سرداری، باقر اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌گرا با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دارای افکار خودکشی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 51-68]

 • سلطانی، سعیده نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]

ش

 • شکری، امید فهم خرد در جامعۀ ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 13-32]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

ص

 • صادقی، احمد نقش خوش‌بینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • صادقی، انسیه مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی شفقت‌محور و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • صادقیان، علیرضا الگویابی بهزیستی ذهنی کارکنان در سازمان: مورد مطالعه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 14-34]

 • صارم پور، مریم نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]

 • صلایانی، فائزه نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]

ض

 • ضیایی، حسام برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 17-44]

 • ضرغام حاجبی، مجید نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]

ط

 • طالع پسند، سیاوش مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه‌های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-98]

 • طالع پسند، سیاوش برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 17-44]

ع

 • عا لی پور، کبری تأثیر آموزش قدردانی بر رفتار اجتماعی انتظاری و روابط معلم - شاگرد در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 65-78]

 • عباسی، محمد تأثیر آموزش قدردانی بر رفتار اجتماعی انتظاری و روابط معلم - شاگرد در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 65-78]

 • عسگری، پرویز مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

 • عطاری، بهناز نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]

 • علامه، سید محسن الگویابی بهزیستی ذهنی کارکنان در سازمان: مورد مطالعه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 14-34]

 • علی پور اصفهانی، ندا نقش خوش‌بینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

غ

 • غباری بناب، باقر نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]

ف

 • فتح‌آبادی، جلیل فهم خرد در جامعۀ ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 13-32]

 • فلاحیان، رویا تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 45-62]

ق

 • قدم پور، عزت اله تأثیر آموزش قدردانی بر رفتار اجتماعی انتظاری و روابط معلم - شاگرد در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 65-78]

 • قنبری، سعید تأثیر آموزش توانمندی‌های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 93-108]

ک

 • کرمی، ابوالفضل مقایسۀ اثربخشی درمان مثبت‌نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]

 • کزازی، نجم السادات نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 91-104]

م

 • محمدحسینی، عاطفه نقش جوّ روانشناختی مبتنی بر توانمندیها بر رفتارهای شغلی مولد با میانجیگری استفاده از توانمندیها و رسالت شغلی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-30]

 • محمدی فر، محمدعلی برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 17-44]

 • مردانی راد، مژگان مقایسۀ اثربخشی درمان مثبت‌نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]

 • ملکی، محبوبه تأثیر آموزش قدردانی بر رفتار اجتماعی انتظاری و روابط معلم - شاگرد در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 65-78]

 • ملکی گلندوز، پری اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌گرا با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دارای افکار خودکشی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 51-68]

 • منیرپور، نادر نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]

ن

 • نادی، محمد علی مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی شفقت‌محور و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • نادری، فرح مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

 • نادری لردجانی، محمد اثربخشی آموزش فراشناختی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی امدادگران هلال‌احمر [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]

 • نجاراصل، صدیقه مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

 • نجفی، محمود مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه‌های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-98]

 • نشاط دوست، حمید طاهر تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 45-62]

 • نصیری تاکامی، غلامرضا مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه‌های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-98]

 • نعامی، عبدالزهرا نقش جوّ روانشناختی مبتنی بر توانمندیها بر رفتارهای شغلی مولد با میانجیگری استفاده از توانمندیها و رسالت شغلی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-30]

ه

 • همتی، فریده اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]

ی

 • یار احمدی، یحیی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]