1. مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی نوجوانان 15 تا 17 سال با علائم افسردگی

غلامرضا نصیری تاکامی؛ محمود نجفی؛ سیاوش طالع پسند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.117838.1768

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی بر سرمایه‌های روانشناختی در نوجوانان با علائم افسردگی بود. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری افرادی بودند که در 6 ماه اول سال ۱۳۹۶ به مراکز مشاوره و روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی در ساری مراجعه ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای افکار خودکشی

پری ملکی گلندوز؛ باقر سرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.122201.1907

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای افکار خودکشی مقطع متوسطه دوره دوم شهر خلخال انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون –پیگیری با یک گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه پژوهش تعداد 30 دانش آموز از مدارس دخترانه مقطع متوسطه ...  بیشتر

3. اثر بخشی برنامه مداخله ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فرا شناختی بر خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه

فریده همتی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یار احمدی؛ مریم اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.122457.1918

چکیده
  هدف پژوهش ارزیابی تأثیر آموزش برنامه ی مداخله ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فرا شناختی بر خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر بود. پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه بودند که پس از غربالگری نمره بالایی در خودناتوان سازی ...  بیشتر