1. نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر

مرجان رضوانی؛ ایلناز سجادیان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 13-28

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.105034.1222

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی بود. بدین منظور از بین کلیه دانشجویان دختر دانشگاه‌های استان اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) که در نیمسال دوم تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل ...  بیشتر

2. نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان

سهیلا یعقوبی؛ ناهید اکرمی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21519

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 250 نفر از جوانان 18 تا 30 ساله که به مراکز فرهنگی و عمومی شهر اصفهان مراجعه نموده بودند، به شیوه تصادفی چند مرحله‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های شفقت خود، بخشایشگری و واکنش‌های بین ...  بیشتر