1. تأثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21517

چکیده
  هدف پژوهش ارزیابی تأثیر آموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی بود. پژوهش یک طرح نیمه‌آزمایشی با دو گروه‌آزمایشی و دو‌گروه کنترل و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو‌ماهه بود.جامعه‌آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه دوره‌دوم شهر‌ابرکوه در سال‌تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. به‌منظور ...  بیشتر