1. مقایسه توانایی خودتعیین‌گری و مولفه‌های آن در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و بدون آسیب

ستاره شجاعی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زهرا سید نوری؛ سعید شریفی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 67-80

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21446

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه توانایی خودتعیین‌گری و مولفه‌های آن در افراد با آسیب شنوایی، بینایی و بدون آسیب بود. نمونه پژوهش116 نفر(32 نفر با آسیب بینایی، 21 نفر با آسیب شنوایی و 63 نفر بدون آسیب) ازافراد با آسیب شنوایی، بینایی و بدون آسیب شهر شیراز بودند. افراد با آسیب شنوایی و بینایی با روش نمونه‌گیری در دسترس و افراد بدون آسیب با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر