1. تأثیرآموزش مثبت‌نگر گروهی بر پیوند با مدرسه در دانش‌آموزان دختردوره متوسطه

مسعود صادقی؛ زینب بیرانوند

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.100872.1009

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تأثیر مداخلۀ مثبت­نگر گروهیبر پیوند با مدرسه در دانش­آموزان دختر بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع طرح پیش­آزمون‌پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش به­‌صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند­مرحله­ای 60 نفر انتخاب و سپس به­‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (گروه آزمایش ...  بیشتر