1. نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

زهرا چراغی خواه؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف اصلی پژوهش تبیین نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر بود و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 440 دانش‌آموز (109 پسر و 331 دختر) بود که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های خوشبینی تحصیلی دانش‌آموز (شانن- موران، بانکول، میشل و مور)؛ ...  بیشتر