1. مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی

سیمین دخت کلنی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.103208.1077

چکیده
  هدف پژوهش، مقایسۀ توانمندی‌های محافظت‌کننده و بین‌فردی صفات شخصیتی مثبت در افراد دارای الگوهای مقابلۀ سالم (G:الگوی سلامت و S: الگوی صرفه‌جو) و ناسالم (A: الگوی جاه‌طلب و B: الگوی فرسوده) با استرس شغلی بود. 146 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی در مشهد به‌صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. ابزارهای استفاده‌شدۀ ...  بیشتر