1. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت

نسرین ارشدی؛ روشنک الیاسی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.112727.1514

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای (حمایت سازمانی ادراک‌شده، مبادله رهبر-عضو، ابهام نقش، مالکیت روان‌شناختی و عزت نفس سازمان‌محور) رفتار سازمانی ‌مثبت انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر همبستگی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش350 نفر از کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بودند که ...  بیشتر