1. اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان

محمد ترکی زاده؛ کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.113829.1563

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خود بخشودگی مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان انجام شد. ابتدا با استفاده از پرسشنامه بخشش‌خود از میان 380 نفر از آزمودنی ها 40 نفر که دارای کمترین نمره های بخشش خود بودند انتخاب شده و سپس با استفاده از روش جایگزینی تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش در دو گروه کنترل و ...  بیشتر