1. نقش میانجی‌گرانۀ سرمایۀ روانشناختی در تأثیر رهبری قابل اعتماد بر خشنودی از شغل و خشنودی از زندگی

علی مهداد؛ فهیمه طحانیان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.111470.1448

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گرانه سرمایۀ روانشناختی در تأثیر بین رهبری قابل اعتماد با خشنودی از شغل و خشنودی از زندگی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان مرد و زن سازمان مورد مطالعه در پاییز 1396 تشکیل دادند که از میان آنها 112 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل رهبری قابل اعتماد والومبوا ...  بیشتر