1. نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.107494.1265

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل «انعطاف‌پذیری شناختی» بود. در یک طرح همبستگی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین دانشجویان پسر دانشگاه شهیدچمران اهواز، تعداد 277 دانشجوی پسر در سال تحصیلی 1396-1395 انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر