1. ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعی و سرمایۀ روانشناختی بر فرسودگی تحصیلی با میانجی‌گری کمک‌طلبی از همسالان و وجدان تحصیلی

شهاب فطین؛ سیمین حسینیان؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.107384.1258

چکیده
  هدف پژوهش، ارزیابی مدل تبیین فرسودگی تحصیلی براساس متغیرهای حل مسئلۀ اجتماعی، سرمایۀ روانشناختی، وجدان تحصیلی و کمک‌طلبی از همسالان بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی با تأکید بر روابط علّی ممکن بر پایۀ مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعۀ آماری را دانش‌آموزان دورۀ پیش‌دانشگاهی رشتۀ علوم تجربی ناحیۀ یک اردبیل ...  بیشتر