1. اثربخشی موسیقی‌درمانی بر شدت درد، استرس ادراک‌شده و شادکامی نوجوانان مبتلا به لوسمی

پرویز عسگری؛ اعظم خیاطی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.108787.1326

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی موسیقی‌درمانی بر شدت درد، استرس ادراک‌شده و شادکامی نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز انجام شد. پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمامی نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز بود. درمجموع، 30 نوجوان مبتلا به لوسمی با روش نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب ...  بیشتر