1. اثربخشی درمان کیفیت زندگی بر مهرورزی به خود و چشم‌انداز زمانی به آینده در زنان یائسه

فروغ جعفری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.103655.1104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر مهرورزی به خود و چشم‌انداز زمانی به آینده در زنان یائسه بود. گروه نمونه 30 نفر از زنان یائسه 50-55 سالۀ شهر تهران بودند که به‌شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند از فرهنگ‌سرای معرفت، انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل و دورۀ پیگیری گماشته شدند. روش این پژوهش، نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر