1. پیش‌بینی تاب‌آوری روانشناختی براساس حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی با میانجی‌گری خودکارآمدی و معنا در زندگی

الهام اسکندری؛ ایوب جلالی؛ مرضیه موسوی؛ ناهید اکرمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.116694.1721

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تاب‌آوری روانشناختی براساس حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی با میانجی‌گری خودکارآمدی و معنا در زندگیانجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود که به‌منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان، تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر