1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مثبت بر خودشفقت‌ورزی نوجوانان پسر دارای نشانه‌های افسردگی

محمد یزدانی؛ مریم اسماعیلی؛ کوروش نامداری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.110411.1389

چکیده
  افسردگی اختلالی رایج در دوره نوجوانی و از شایع‌ترین متغیرهای موثر بر افسردگی خودشفقت‌ورزی است. با توجه به اثربخشی درمان‌های موج سوم مانند ذهن‌آگاهی و روانشناسی مثبت‌نگر در اختلال افسردگی، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی ذهن‌آگاهی مثبت بر خودشفقت‌ورزی در نوجوانان پسر دارای نشانه‌های افسردگی شهر اصفهان بود. طرح پژوهش ...  بیشتر