1. نقش شاخص‌های بهزیستی روانشناختی در پیش‌بینی عوامل خطر متابولیکی بیماران کرونر قلبی مزمن

نرگس محمدی؛ علیرضا آقایوسفی؛ اجمد علیپور؛ معصومه صادقی؛ غلامرضا نیک راهان؛ حمید رضا روح افزا

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.106032.1213

چکیده
  امروزه شناسایی نقش عوامل روانشناختی در گسترش بیماری‌های قلبی عروقی موضوعی است که بسیاری از پژوهشگران به آن توجه ویژه‌ای دارند. این پژوهش نیز با هدف بررسی نقش شاخص‌های بهزیستی روانشناختی در عوامل خطر متابولیکی بیماران کرونر قلبی مزمن انجام شد؛ بنابراین 61 بیمار میان‌سال واجد شرایط (47 مرد و 14 زن) به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر