1. پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی

زهره وحیدی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.104270.1136

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی (خودکارآمدی، خوش‌بینی، تاب‌آوری و امیدواری) و مؤلفه‌های نگرش معنوی (نگرش معنوی و توانایی معنوی) انجام شد. آزمودنی‌ها شامل 354 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه قم بودند که با روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند؛ بدین‌گونه که از هر دانشکده، نمونه‌ای ...  بیشتر