نویسنده = علی محمد رضایی
اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34

10.22108/ppls.2021.124754.1986

حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 17-44

10.22108/ppls.2021.123941.1967

حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر