1. تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر

الهام فتحی؛ غلامرضا منشئی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 93-106

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود که از میان آنها 40 دانش آموز دارای عزت نفس پایین به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و با طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون ...  بیشتر