1. پیش‌بینی انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی بر اساس مولفه‌های سرمایه‌ روان‌شناختی

شیدا سلطان زاده؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21294

چکیده
  به دنبال تغییراتی که امروزه در دنیای کار روی داده است؛ انطباق‌پذیری مسیر شغلی بیش از گذشته در موفقیت کارکنان، نقش یافته است. در این راستا، پژوهش به بررسی نقش مولفه‌های اصلی سرمایه روان‌شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوشبینی و تاب‌آوری) در پیش‌بینی انطباق‌پذیری مسیرشغلی کارکنان مراکز صنعتی پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی، از ...  بیشتر